Revízia alebo servisná prehliadka?

99% zákazníkov si tieto pojmy zamieňa, alebo ich považuje za jedno a to isté. V skutočnosti tomu tak nie je a obsahová náplň každej z týchto činností je iná:

  • Revíziou (odborná prehliadka a odborná skúška) sa rozumie kontrola stavu bezpečnosti technického zariadenia po montáži, uvedení do prevádzky, počas doby jeho používania, po znovu uvedení do prevádzky (napr. v prípade dlhodobého odstavenia nad 1 rok, demontáže a opätovnej montáže) či po značnej rekonštrukcii a oprave, alebo ak bolo používanie zariadenia zakázané inšpektorom práce. Lehoty pre vykonanie revízie ustanovuje vyhláška
    č. 508/2009 Z.z. resp. bezpečnostnotechnické požiadavky. Konkrétne v prípade plynových kotlov je potrebné ju vykonať raz za 3 roky. Revíziu drvivá väčšina zákazníkov podceňuje dokonca ignoruje, pretože pre fyzické osoby (na rozdiel od právnických) nie sú definované žiadne sankcie. Vypomstiť sa to môže ale napríklad pri vzniku poistnej udalosti.

Je možné ju charakterom prirovnať k STK v prípade motorových vozidiel.

  • Servisná prehliadka predstavuje súbor úkonov predpísaných výrobcom za účelom vykonania údržby a zaistenia plánovanej životnosti technického zariadenia a je u príslušného kotla odporúčaná v intervale spravidla 1 krát ročne. Toto je aj štatisticky najčastejší dôvod návštevy servisného technika u vás doma a tento úkon je častokrát aj nimi samotnými mylne nazývaný „revíziou“. Väčšina výrobcov kotlov jej výkonom podmieňuje záruku alebo predĺženú záruku.

Kotol je pomerne zložité a drahé technické zariadenie, ktorého komponenty sú vnútorne namáhane teplom, tlakom, kyselinou (kondenzát), nečistotami obsiahnutými vo vykurovacej vode, ale najmä časom – starnutie tesnení a opotrebenie komponentov. Preto aby vám čo najdlhšie spoľahlivo slúžil je potrebné sa oň starať. Vykonanie každoročnej servisnej prehliadky je preto vysoko odporúčané nie len počas doby trvania záruky na kotol, ale aj po jej skončení.

Servisnú prehliadku je možné charakterom prirovnať k výmene oleja a filtra, či kontrole bŕzd motorového vozidla.

Poctivá prehliadka kotla obsahuje: