Revízie kotlov, plynových rozvodov

Revízia je úkon odlišný od servisnej prehliadky – viz sekciu Servisné prehliadky. Revíziou sa rozumie odborná prehliadka a odborná skúška, ktorou sa kontroluje stav bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia po ukončení výroby, montáže, inštalácie na mieste budúcej prevádzky, rekonštrukcie a opravy a počas jeho prevádzky. Odborná prehliadka a odborná skúška sa vykonáva v rozsahu a v lehotách podľa v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek. V prípade plynových kotlov je tento interval 1 rok (skupina Bh), plynových rozvodov 3 roky (skupina Bg) a elektrických kotlov každých 5 rokov.